понеделник, 29 март 2010 г.

from Canto LXXVI by Ezra Poundsht/I chuck the lot into the tide-water?
le bozze "A Lume Spento"/
and by the column of Todero
sht/I shift to other side
or wait 24 hours,
free then, therein the difference
in the greet ghetto, left standing
with the new bridge of the Era where was the old eyesore
Vendramin, Contarini, Fonda, Fodecho
and Tullio Romano carved the sirenes
as the old custode says: so that since
then no one has been able to carve them
for the jewel box, Santa Maria dei Miracoli,
Dei Greci, San Giorgio, the place of skulls
in the Carpaccio


from Canto LXXVI by Ezra Poundтрябва ли да хвърля във високата вода
коректурите „А Lume Spento” –
или от колоната на Тодeро
трябва да мина от другата страна
или пък да изчакам 24 часа
свободен след това, тогава разликата
в голямото гето, от лявата страна
с новия мост на Ерата, където бе старата грозотия
Вендрамин, Контарини, Фонда, Фондако
и Тулио Романо изваял сирените
както стария пазач каза: така, че оттогава
никой не е могъл да ги извае
в кутията за бижута Санта Мария деи Мираколи
деи Гречи, Сан Джорджо, мястото с черепите
и Карпачо


от Песен LXXVI на Езра Паунд
прев. Иво Хаджийски

Няма коментари:

Публикуване на коментар